podklad menu podklad menu podklad stránky
stará lokomotiva - logo stránek

STANIČÁŘ

22                   15                      16              11

tlačítko Builder
tlačítko Staničář
tlačítko Stag
tlačítko Kontakt

BUILDER - triky a finty

tvorba železniční sítě pro simulátor Staničář

29.01.2024 poslední doplněk Návodu Builder
B-022 - Sklon - sklonové poměry
 
B-001 železniční návěstidlo Posun dovolen Kreslení v Builderu zleva doprava (viz Návod str. 13)
Není pro správnou funkci nezbytně nutné.
V Builderu lze tvořit i oddělené sekce v různých částech plánu,
jejich kopírování a klonování i přemisťování a spojování.
Klasické CTRL+C / CTRL+X, CTRL+V. Viz upozornění B-013
A to i mezi různými simulacemi. Pokud schránka - clipboard uchová zkopírované údaje.
B-002 železniční návěstidlo Stůj Křížení - stavební prvek (viz Návod str. 16)
Nedoporučuje se používat - potíže s funcionalitou.
Řešení je anglická výhybka s dvojím spřažením pomocí klávesy "T". (B-006)
B-003 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 60 Načítání parametrů pozice X-Y klávesou "R" (viz Návod str. 10)
Nedoporučuje se používat, nebo jen obezřetně - potíže s dílčí funcionalitou.
Nenačítá a také nezobrazuje parametry vždy korektně.
Tvorba s takto načtenými parametry ukládá nadbytečné a hlavně chybné informace.
Např. u indikace čísla vlaku parametry i text samotný, který byl použit před tím jinde.
Jako řešení se nabízí přímé čtení a editace v sw pro práci s textem - editorem.
B-004 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Nastavování rychlostí výhybek (viz Návod str. 15)
Funkční jsou pouze sudé desítky km/hod. - 40, 60, 80, 100, 120.
B-005 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 40 Používání více sw souběžně (Builder + Staničář + Stag + textový editor)
Riziko, že při ukládání v jednom se přepíše neuložená práce v jiném.
Není snadné uhlídat sebe sama. Je také nezbytné znovunačítání jinde uloženého.
B-006 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Svázání dvou výhybek pomocí klávesy "T" oběma směry
(viz Návod str. 13)
Funkční je pouze jedno řešení - dvě výhybky na sebe napojené odbočkami. (B-002)
B-007 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Parametr výhybky - automatické přehazování (viz Návod str. 15)
Bez zaškrtnutí lze takto postavenou výhybku přestavovat jen manuálně.
Někdy je to záměrem tvůrce oblasti - potíže s nastavením vlakové cesty.
B-008 železniční návěstidlo Přivolávací návěst Tvorba v Builderu a JOP - Jednotné obslužné pracoviště
Ačkoli Builder umožňuje umístění jednotlivých prvků
- návěstidel, výhybek nebo přejezdů na svisle zakreslené koleji,
na reálném JOP a zařízení verze ESA od AŽD takto umístěné nikdy nejsou.
B-009 železniční návěstidlo Volno Vícekolejný železniční přejezd - uzavření všech kolejí současně
(viz Návod str. 17)
Postup: na obou koncích železničního přejezdu se použije standardně typ "bez koleje",
mezi částmi s kolejí je ale nutné použít typ "obyčejný" i tam, kde kolej nevede.
Např. dvoukolejný:
bez koleje - obyčejný na koleji - obyčejný mezi kolejemi - obyčejný na koleji - bez koleje.
Místo "obyčejný" lze použít "bez vyzvánění".
B-010 železniční návěstidlo Volno Nezobrazení provedené změny
Postup: Simulaci uložit a opět otevřít.
B-011 železniční návěstidlo Stůj Nefunkční traťový souhlas se směry 45, 135, 225 a 315 (šikmo)
(viz Návod str. 17)
V uvedených polohách sice zakreslit lze, ale v simulaci svou orientaci nemění.
B-012 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 60 Automatický blok - autoblok - /AB (viz Návod str. 14) idikátor přílohy GIF idikátor přílohy JPG
Mezistaniční úsek může být mezistaničním oddílem, do něhož může vjet pouze jeden vlak,
nebo jej tvoří více traťových oddílů a v každém z nich pak může být jeden vlak.

Mezistaniční oddíl má kolej v celé délce s jediným číslem vč. případného jednoho tunelu.
Druhý tunel již vyžaduje jiné číslo a tím dělí oddíl na části, což je nežádoucí.
Toto umožňuje Staničáři na odjezdovém návěstidle stanice vždy návěst "Volno".
Bez AB signalizuje "Výstraha", pokud je na následujícím vjezdovém návěstidle "Stůj".

• Traťové oddíly mají každý své odlišné číslo koleje. Počet tunelů není omezen.

• Staničář však bez ohledu na délku traťových oddílů umožňuje vjezd tolika vlaků (části)
do každého z nich, kolik se jich tam svou délkou vejde - dojíždějí ke konci
předchozího vlaku a ne pouze na začátek svého oddílu, kde je (neviditelná) návěst "Stůj".
Tento postup není v rozporu s předpisy. Viz také S-012
B-013 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Okno kopírování (červený rámeček) se postupně zmenšuje
Postup: Uložit soubor (výmaz mezipaměti) a znovu otevřít.
B-014 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 80 Délka koleje (čtverečku) menší než akceptovaných 10 metrů
- zejména ale nejen u zhlaví
idikátor přílohy JPG
Složitost realizace zhlaví nebo tzv. kolejových spojek vyžaduje koleje kratší než 10 metrů
pro větší realističnost provozu. S délkou 10 a více metrů by byla delší jízda vlaků.
Postup: Vytvořte úsek v Builderu a soubor uložte.
V editoru textu na žádaných souřadnicích opravte délku na požadovanou hodnotu
u parametru delka="20" (lze i 1 metr) a uložte.
Doporučení: Tento krok by měl být posledním při finalizaci tohoto úseku.
B-015 železniční návěstidlo Stůj Rychlost vlaků osobní přepravy 120 km/hod. - rOsobni="120"
- nelze použít
Builder tuto konkrétní hodnotu neumí uložit, ačkoli nebo právě proto, že ji nabízí
v hlavním menu i ve Vlastnostech N (viz Návod str. 10 a 13).
Neuloží ani parametr samotný, případně původní vymaže.
Po přímé editaci při následném ukládání rovněž parametr zcela vymaže (B-016).
Postup: Této rychlosti je nutné se vyvarovat. +/- 1 km/hod. je akceptováno.
Pozn. Nelze věřit načteným informacím klávesou "R" (viz Návod str. 10) (B-003)
ani v info panelu v pravé části. (viz Návod str. 4 a 8) - doporučuje se kontrola editorem.
B-016 železniční návěstidlo Stůj Rychlost vlaků nákladní přepravy 80 km/hod. - rNakladni="80"
- nelze použít
Builder tuto konkrétní hodnotu neumí uložit, ačkoli nebo právě proto, že ji nabízí
v hlavním menu i ve Vlastnostech N (viz Návod str. 10 a 13).
Neuloží ani parametr samotný, případně původní vymaže.
Po přímé editaci při následném ukládání rovněž parametr zcela vymaže (B-015).
Postup: Této rychlosti je nutné se vyvarovat. +/- 1 km/hod. je akceptováno.
Pozn. Nelze věřit načteným informacím klávesou "R" (viz Návod str. 10) (B-003)
ani v info panelu v pravé části. (viz Návod str. 4 a 8) - doporučuje se kontrola editorem.
B-017 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Maximální rychlost vlaků nákladní přepravy (viz Návod str. 11)
Rychlost - N - Rychl. N - rNakladni - nefunkční parametr
Tento parametr byl určen pro další vývoj Staničáře a nikdy nenašel v praxi uplatnění.
Jeho zadávání a precizování postrádá jakýkoli smysl.
Maximální rychlost nákladních vlaků se řídí parametrem "Rychlost" pro osobní dopravu.
B-018 železniční návěstidlo Volno Indikace čísla vlaku IČV - část 1.
umístění a 3 hlavní vazby T (vazba T viz Návod str. 10 a 13)
idikátor přílohy JPG
IČV se na ploše zobrazí až po všech nejnutnějších krocích - viz animace
1. umístění IČV na žádanou pozici - jeho poloha odpovídá poslední číslici čísla vlaku
2. vazba T z IČV na hlavní souhlas - první ve směru jízdy (a ne zpět)
3. vazba T z IČV na návěstidlo hlavního souhlasu (a ne zpět)
4. vazba T z IČV na návěstidlo na opačném konci koleje (a ne zpět)
B-019 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Zhlaví - kolejové obvody a typy kolejí idikátor přílohy JPG
Zhlaví - ve Staničáři vše mezi záhlavím (od vjezdového návěstidla po první výhybku)
a odjezdovými návěstidly, případně návěstidly pro posun, kde vlaky nikdy nezastavují.
Proto použijte číslo prvku (kolej, výhybka) vždy se záporným číslem.
Správné řešení dělí zhlaví na jednotlivé logické části (zvláště pak u anglických výhybek)
odlišné jedinečnou (v oblasti) hodnotou záporného čísla.
Obsazování a uvolňování těchto částí vlakové / posunovací cesty simuluje nejlépe realitu.
Zřídka i nikoli logicky postupně.
Doporučení:
Při číslování použijte Zobrazit - Filtr - Kolejové obvody (jpg příloha) a také
Zobrazit - Filtr - Typy kolejí (kontrola záporných hodnot).
Okno zobrazení je dynamičtější. Je nutné po každém spuštění Builderu aktivovat.
(Zobrazit - Nastavení - Obecné - Dynamicky) Neukládaná hodnota.
Poznámka: Neexistuje jednotný názor na "podrobnost" dělení zhlaví.
Někdy je nedostatek barev: stejná barva u jiných částí. Kontrola číslování editorem.
B-020 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Velikost mapy - nelze pokračovat více směrem napravo a dolu
Při spuštění Builderu nebo otevření souboru je v nastavení Zobrazit - Nastavení - Mapa
vždy maximum X=500 a Y=500. Jakmile svou rozdělanou práci uložíte, dojde k samovolné
změně tohoto nastavení. Pokud má použitý prvek souřadnice Xmax + Ymax, pak bude
nové nastavení Xmax+1 + Ymax+1, zpravidla menší, než vyžaduje pokračování v práci
a je nutné nastavení změnit a uvolnit tak posun vpravo a dolu.
Doporučení: Při zahájení práce umístěte například písmeno na vzdálenou pozici
dostatečně vpravo a dole. Tuto pozici bude Builder nadále respektovat jako Xmax + Ymax.
B-021 železniční návěstidlo Očekávej rychlost 80 Opožděný vstup vlaku do oblasti - řešení č. 1 idikátor přílohy JPG
V animaci naleznete podrobný návod s popisem a nastavením prvků krok za krokem.
Podstata řešení spočívá v rozdělení vstupního úseku na více traťových oddílů (B-012)
vytvořených odlišnými čísly koleje a nejčastěji i s použitím autobloku (/AB),
aby se příjezd vlaku od vstupu a obsazování - vybarvování úseků děly postupně.
Tím, že je první část skrytá textem (pouze mezery) z nenapojené koleje vpravo od ní,
dojde k iluzi opožděného vstupu. Délka kolejí skryté části (opoždění) je na úvaze.
Rychlost by měla být shodná / podobná - pro správnost údaje v detailu vlaku (F1).
Výhodou je nejen reálnější provoz, ale i ustálená povolená rychlost vlaku
na viditelném úseku. S původním řešením se vlak od vstupu rozjíždí z nuly.
Zde uvedené řešení navíc zajišťuje zobrazení času rušení cesty (RC/RC2) u viditelné části.
Při ladění simulace je před konečným skrytí celá trasa vlaku blízko u sebe.
Poznámka:
V skryté části může být umístěna i zastávka dle GVD.
U jiných řešení naleznete skrytou část (i bez skrytí) mimo plochu simulace (často dole).
Polohu a souvislost naznačují červené linky vazeb.
B-022 železniční návěstidlo Výstraha očekávej Stůj Sklon - sklonové poměry
Další z parametrů určený pro další vývoj a využití, který nemá na jízdu vlaků žádný vliv.
S ním by simulace železniční dopravy ve Staničáři byla jistě mnohem zajímavější.
 
galerie
unikátních výukových obrázků a animací
 
Staničář - ikona webu ke stažení
mapa stránek